S.S. İzmir Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri Birliği
  İZMİR SERVİS TAŞIMA KOOPERATİFLER
 

Servisçiler Kooperatifleri ( S ) plakalı Araçlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Yönergesi


                           BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK
 
AMAÇ:
Madde 1. Bu Yönerge, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde UKOME’ ce belirlenen güzergâhlarda yolcu taşıma izni verilen servis araçlarının, kamu / resmi kurum ve kuruluşları, özel şirketlerin personeli ile okulların öğrenci / personeli için kiraladıkları / öz mal servis araçlarının, servis taşımacılığı yapan "S" Plakalı her türlü araçların, çalışma esas ve usullerini, ruhsat alma esaslarını uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

KAPSAM:
Madde 2. Bu Yönerge;’S’ plakalı araçlar ve öz mal araçlarla yapılan yolcu taşımacılığını kapsar. Bunun dışındaki araçlarla servis taşımacılığı yapılamaz.Resmi ve Özel Kuruluşların personelinin kent içi yolcu taşıma istemine cevap veren özel ya da tüzel kişilere ait ‘S’ plakalı araçları,
b) Okul öncesi, ilköğretim, orta ve yüksek öğretim öğrencilerini taşımak üzere okul servis aracı olarak kullanılan ‘S’ plakalı araçları,Mülkiyetlerindeki (öz mal) araçlarla kendi personelini taşıyan kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşların araçlarını,
d) Müşteri hizmeti adı altında İzmir‘in her yerinden kendi iş yerlerine ücretsiz yolcu taşımacılığı yapan servis araçları,
e) Şehir Merkezinden 100 km ye kadar uzaklıkta olan illere o ilin plakasıyla yapılan servis taşımacılığı,
f) İzmir Otogarı (İZOTAŞ) - İzmir ve Adnan Menderes Havaalanı-İzmir arasında yapılacak servis taşımacılığını kapsar.

TANIMLAR:
Madde 3. Bu Yönergede geçen terimlerden;

(1)   Belediye, İBŞB: İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni,

(2)  UKOME: 5216 sayılı kanunun 9. maddesi gereğince kurulmuş bulunan ve görev yapmakta olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezini,

(3)  Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü: Toplu Taşıma araçları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü’ nü,

2006/298 no’lu UKOME Kararı’nın 2. sayfasıdır.

(4)  Trafik Zabıtası Birimi: Bu Yönergenin yürürlüğü sırasında denetim ve yasal işlemlerin uygulanması konusunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Onay’ı ile İBŞB Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak Trafik Zabıtası birimini,

(5)    Araç Sürücüsü: Servis aracını sevk ve idare eden şoförleri,

(6)    Araç Sürücüsü Tanıtım Belgesi: Servis aracını kullanan kişinin aracı kullanırken yakasına takması / bulundurulması gereken tanıtım kartını,

(7)   Araç Uygunluk Belgesi Teknik Komisyonu: İBŞB Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde belirlenecek teknik komisyonu,

(8)     Hizmetli: Servis araçlarında şoför dışında çalışan yardımcı personeli,

(9)     Rehber Personel: Okul Taşıt araçlarında çalışan yardımcı personeli,
 
(10)  Meslek Odaları: İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğini ve Birliğe bağlı ilgili odaları, İzmir Ticaret Odasını,

(11)  Otobüs: Yapısı itibariyle sürücüsü dâhil en az 15 oturma yeri olan ve yolcu taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıtı,

(12)  Okul: Okul öncesi, ilköğretim, orta ve yüksek öğretim veren özel veya kamu kuruluşlarını,

(13)  Özel Kuruluş: Her türlü Şirket, Ortaklık, Banka, Fabrika, Kooperatif  vb. gibi tüzel kişi ve kuruluşları,

(14) Servis Aracı: Resmi ya da özel kuruluşlara veya öğrencilere, ücreti karşılığında toplu taşıma hizmeti vermek amacı ile kullanılan ve İzmir Valiliği İl Trafik Komisyonunun almış olduğu plaka tahdit kararına göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’nün (S) plaka serisine kayıtlı araçlar ile şahıs ve şirket üzerine kayıtlı olup kendi personelini taşımak üzere tescilli olan özel plakalı araçları ve öz mal servis taşımacılığı yapan araçları,

(15)   Okul Taşıtı: Okul öncesi eğitim, İlköğretim, orta ve yüksek öğretim öğrencileri ile sadece rehber / öğretmen / okul personeli taşımalarında kullanılan, servis taşımacılığı yapan araçları,

(16)  Personel Servis Aracı:  Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu veya özel ve tüzel kişilerin personelini bir akit karşılığı taşıyan şahıs ve şirketlere ait ‘S’ plakalı araçları,
 
(17) Ücretsiz Müşteri Servisi Aracı: Hipermarket gibi alışveriş merkezi işleten firmaların kendi alışveriş merkezlerine İzmir’in her yerinden ücretsiz müşteri taşıyan araçları,

(18) Umum Servis Aracı: Okul ve Personel Servis araçlarının tümüne verilen  taşımacılık hizmetinin genel adını,

2006/298 no’lu UKOME Kararı’nın 3. sayfasıdır.

(19)  100 km ye Kadar Uzaklıktaki İller / İlçeler ile İBŞB Arasında Çalışan  Servis Aracı:Şehir Merkezine 100 km. ye kadar uzaklıkta olan iller / İlçeler arasında yapılacak servis taşımacılık araçlarını,

(20)  İzmir Otogarı (İZOTAŞ)-İzmir, Adnan Menderes Havaalanı-İzmir arası Servis Taşımacılığı:
İzmir–Otogar ve Adnan Menderes Havaalanı-İzmir arasında şehirlerarası taşımacılığa ait yolculara servis taşımacılığı yapan araçları,

(21)   Resmi Kuruluş: Başbakanlığa ve Bakanlıklara bağlı resmi daireler, Mahkemeler, Yüksek Eğitim Kuruluşları, Askeri Kuruluşlar, Kamu İktisadi Teşekkülleri, Belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile bu kuruluşların sermayelerinin çoğuna sahip olduğu bankalar, şirketler ve benzeri kuruluşlar ile diğer kamu kuruluşları,

(22) Araç Uygunluk Belgesi: Kapsam kısmında adı geçen araç sahiplerinin, servis araçları için bu Yönerge hükümlerine göre tespit edilen Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nden alacakları uygunluk belgesini,

(23) Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat): Servis aracı sahibinin Çalışma Ruhsat ücretini (harcını) yatırarak İBŞB Gelir Müdürlüğü’nden alacakları 1 (bir) yıl geçerliliği olan ve her yıl bu Yönerge hükümlerine uygun olarak yenileyecekleri / vize yaptıracakları belgeyi,

(24)   Servis İzin Belgesi: UKOME’ce belirlenen, servis araçlarının çalışacakları güzergâhı belirten Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğünce verilen belgeyi,

(25)   Bandrol:  Servis Taşımacılığı yapan araçların Belediyeden izin aldığını gösterir aracın sağ üst köşesine yapıştırılan belgeyi, (Kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerin kendi personelini veya yolcusunu kendine ait araçlarla taşıma işine Bandrol verilmez.)

(26)  Taşıma: "S" Plakalı servis araçları ile Kamu Kurum ve Kuruluşların ya da özel şirketlerin öz mal araçları ile yapılan taşıma etkinliğini,

(27)   Yasaklı Bölge:  İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde servis araçlarının geçebileceği UKOME'ce belirlenen güzergâhlar dışında kalan alanları,

(28) Taşımalı Eğitim: İlköğretim okulu bulunmayan veya eğitim–öğretime kapalı olanlar ile birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilköğretim okullarından, seçilen merkezlerdeki ilköğretim okullarına günü birlik taşınarak eğitim–öğretim görmelerini sağlamak amacıyla yapılan uygulamayı,
İfade eder.

YASAL DAYANAK:
Madde 4. (1) Bu Yönerge;

a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu’nun 7 (f) ve 9.maddeleri,
b) 15. 06. 2006 tarih ve 26199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği",
2006/298 no’lu UKOME Kararı’nın 4. sayfasıdır.
     
c) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,
d) 1608 (151) sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Kanun,
e) 86 / 10553 sayılı Bakanlar Kurulu’nun Ticari Plakaların Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Kararı, (24.12.1994 tarih ve 22151 sayılı Resmi Gazete ile 04.06.1998 tarih 23362 sayılı Resmi Gazetedeki değişiklikler ile 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği, İzmir İli Okulları Öğrenci Taşımacılığı Yönetmeliği ve Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği’ndeki hükümlerinde tanımlanan organlarla eşgüdüm ve düzen içinde sürdürülür.)
f) İzmir Valiliği İl Trafik Komisyonunun servis araçlarının tahdit kapsamına alınması ve takiben "S" plakalı araçlara ilişkin alınmış İl Trafik Komisyonu Kararları,
g) Servis Araçlarına ilişkin alınmış 2004/106 sayılı UKOME Kararı,
h) Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Taşımacılığı Hizmet Yönetmeliği,
i) Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği,
j) 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu,
k) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği, hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.


                              İKİNCİ BÖLÜM
SERVİS ARAÇLARININ ÇALIŞMA USUL VE ŞARTLARI

KISIM 1-GENEL ESASLAR

RESMİ / KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ PERSONEL SERVİS ARAÇLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER:

Madde 5-
(1)  İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki tüm Resmi ve Özel Kurum ve kuruluşlar; personel servis taşımacılığı yaptırmak üzere özel araç kiralama hizmet alımları için yapacakları ihale ilanlarında ve ihale sözleşmelerinde bu Yönerge hükümlerine göre İzmir Büyükşehir Belediyesinden Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat) almış araç olma şartını arayacaklardır.
(2) Resmi Kuruluşlar tarafından alınacak taşıma hizmetleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Taşımacılığı Hizmet Yönetmeliği hükümlerince başvuru servis aracı sahibi tarafından yapılır. (Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Taşımacılığı Hizmet Yönetmeliği gereği) İBŞB Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından servis aracı sahibine belgeleri verilir.
(3) Tüm Resmi Kurum ve Kuruluşlar personel servisleri için kendi resmi araçlarını kullanmadıklarında, kiralama yolu ile taşıma yaptıracakları araçlar için her yıl Belediyeye müracaat ederek Servis İzin Belgesi ve Bandrol almak zorundadırlar.
(4) Personel, umum ve okul servis araçları İzmir İli genelinde plaka tahdidi kapsamına alındığından bu araçların İzmir il sınırları içinde merkez veya ilçe mülki sınırı gözetmeksizin servis taşımacılığı yapmalarına izin verilir.

OKUL SERVİS TAŞIMACILIĞI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER:

Madde 6-(1) Okul servis taşımacılığı yapan “S” plakalı araçların;
2006/298 no’lu UKOME Kararı’nın 5. sayfasıdır.


(a) Bu Yönerge hükümleri ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yapılan öğrenci taşımacılığında, "İzmir İli Okulları Öğrenci Taşımacılığı Yönetmeliği"  ve "Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği" uygulanır.

(b) Taşımalı Eğitim için "Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği" ve bu Yönerge hükümleri uygulanır.

ÜCRETSİZ MÜSTERİ SERVİS ARAÇLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER:

Madde 7-
(1)  Büyük market ve benzeri alışveriş merkezlerine / çarşılara ve bunun gibi yerleri işleten kişi veya kuruluşların kendi müşterilerini taşımak amacıyla yapılan ücretsiz yolcu taşımacılığı araçlarının “S” plakalı olması zorunlu olup ruhsat başvuruları Madde 5- kapsamında değerlendirilecektir. Bu işletmelerin “S” plakalı olmayan ve bu Yönerge konusu işlerde faaliyet gösteren öz mal araçları da aynı madde kapsamındadır.

(2) Güzergâhları, durak yerleri ve zaman tarifeleri UKOME’ ce belirlenir.

100 KM YE KADAR UZAKLIKTAKİ İLLER / İLÇELER İLE İBŞB ARASINDA ÇALIŞAN  SERVİS ARACI: 

Madde 8- İzmir Şehir Merkezi ile 100 km ye kadar olan komşu iller / İlçeler arasında komşu ilin plakası ile yapılmak istenen servis taşımacılığında kullanılacak araçların, İBŞB sınırları içinde taşımacılık yapabilmeleri için;

a- İBŞB sınırları içinde güzergâhları, durak yerleri ve zaman tarifeleri UKOME’ ce  belirlenir.
b- İBŞB Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nden Araç Uygunluk ve Servis İzin Belgesi alınır.
 Bu belgeyi almayan araçların İBŞB sınırları içinde servis taşımacılığı yapmalarına izin verilmez.
c- Bu araçların İBŞB sınırları içinde, “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” (araç tescil belgesinde işlenmiş olacaktır), “Kamu Kurum Ve Kuruluşları Personel Servis Taşımacılığı Hizmet Yönetmeliği” ve bu Yönergenin ilgili maddelerine uygun şekilde çalışmaları gerekmektedir. “D” Yetki Belgesi ve İzmir Valiliği’nden alınmış “Güzergah İzin Belgesi” (Ticari amaçla otobüslerle şehirler-arası yolcu taşımacılığı yapan tüzel kişilere verilen belge türü) ile çalışan araçlarla yapılan iş şehirlerarası yolcu taşımacılığı olarak değerlendirileceğinden servis aracı olarak çalışmalarına izin verilmez.
d- Tahditli plaka uygulaması olmayan İzmir’le komşu ile ait plakayla komşu ile gitmeden yapılacak servis taşımacılığını önlemek amacıyla taşımacılığın yolcu alarak başlama veya bitiş noktasının komşu ile ait mülki sınırlar içinde olması gerekmektedir.
e- Bu madde kapsamına giren araçların personel ve okul taşımacılığı için:                                      
1.  Dilekçe ve güzergâh planı
2.  Araç sahibinin en az 5 yıl o komşu ilde oturduğunu belgeleyen ikametgâh belgesi,

2006/298 no’lu UKOME Kararı’nın 6. sayfasıdır.

3. Aracın trafik ruhsat fotokopisi,
4. Taşımada kullanılacak taşıta ait “Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sigorta  Poliçe Örneği” ile “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Poliçe Örneği”,
5. Personeli taşınacak işyeri ile personel sözleşmesi,
6. Taşınacak personel veya öğrencilerin isim listesi,
7- Öğrenci velisinin araç işleteni ile yaptığı taşıma sözleşmesi,
8- Servis Taşımacılığı yapılacak aracın “D” yetki belgesinin ve İzmir Valiliği’nden alınmış Güzergah İzin Belgesi’nin olmadığını gösterir Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Bölge Müdürlüğü’nden alınmış yazının ruhsat müracaatında ibrazı gerekir.

İZMİR OTOGARI (İZOTAŞ)-İZMİR, ADNAN MENDERES HAVAALANI-İZMİR ARASINDA ŞEHİRLERARASI TAŞIMACILIĞA AİT SERVİS ARAÇLARI:

Madde 9-
(1) İzmir Otogarı’ndan (İZOTAŞ) şehirlerarası otobüs firmalarının şehirlerarası yolcuları için ücretsiz şehir içi servis taşımacılığı yapan araçları, bu Yönerge hükümlerine göre ücretsiz müşteri servis aracı gibi değerlendirilecek ve “S” plaka alacaklardır. Ancak bu taşımacılık firmalarının öz mal araçlarının “S” plakalı olma zorunluluğu bulunmamaktadır.
(2) Ulaştırma Bakanlığı, Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü’nün 07. 08. 2006 tarih, 2006/ K U G M - 33 sayılı Genelgesi kapsamında;
        Havaalanı ile yerleşim yerleri arasında İBŞB sınırları içinde otobüs ile düzenli ya da arızi yolcu taşıması yapabilmeleri için, ücretsiz müşteri servis aracı gibi değerlendirilecek ve “S” plaka alacaklardır. Ancak bu taşımacılık firmalarının öz mal araçlarının ise “S” plakalı olma zorunluluğu bulunmamaktadır.
(3) Her iki taşımacılığın da İBŞB sınırları içinde güzergâhları, durak yerleri ve zaman tarifeleri UKOME’ce belirlenir.

SERVİS ARAÇLARINA İZİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER:

Madde 10-
a) İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde, Araç Uygunluk Belgesi, Servis İzin Belgesi    ve Bandrol, İBŞB Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nden; Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat) ise İBŞB Gelir Müdürlüğü tarafından bu Yönerge hükümlerine ve UKOME Kararlarına uygun olarak verilir.
b) İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde faaliyet gösterecek servis araçlarına  izin belgesi düzenlenmesi sırasında, 5216 sayılı Kanun öncesi alınan İl Trafik Komisyonu Kararları ve İzmir Valiliği İl Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ile bu Müdürlüğe bağlı  Tescil Bürolarının tescil kayıtları göz önünde bulundurulur.
c) İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde çalışacak “S” plakalı servis araçlarının  “Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat)” , “Servis İzin Belgesi” ve ayrıca “Bandrol”  almaları zorunludur. Bu belgeler olmadan servis taşımacılığında araç çalıştırmak yasaktır.

2006/298 no’lu UKOME Kararı’nın 7. sayfasıdır.

KISIM–2 SERVİS ARACI ÇALIŞMA İZİN BELGESİ (RUHSAT)  VE DİĞER İZİNLERLE İLGİLİ HÜKÜMLER:

Madde 11-
(1) İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki İzmir Valiliği İl Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’nden şirket veya şahıs adına tescil edilerek tahditli “S” plakası verilmiş araçlar, Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat), Servis İzin Belgesi, Bandrol almak için Belediye’ye aşağıdaki belgeleri tamamlayarak başvurmak zorundadır:
1) Matbu Dilekçe (Güzergâh şeması, ikametgâh adresi, aracın plakası, modeli, motor numarası, kaç kişilik olduğu belirtilmelidir.)
2) Araca ait trafik tescil belgesi (ruhsat),
3) Muhtardan tasdikli nüfus cüzdanı sureti,
4) Gerçek kişilerde İzmir İli hudutları içinde ikamet edildiğini gösterecek ikametgâh belges,i tüzel kişilerde faaliyet merkezinin İzmir İli hudutları içinde olduğunu gösterecek sicil belgesi örneği,
5) Başvuru sahibinin taşımacılık faaliyeti yaptığına dair İzmir Vergi Dairelerinden mükellefiyet kaydı,
6) Aracın mali sorumluluk sigorta poliçesi,
7) Araçları kullanmaya uygun sürücü belgesi,
 Esnaf Sicil Belgesi (Güncel), Bağlı olduğu odadan (meslek odası / ticaret odası) kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi.
(2) Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat) ve Servis İzin Belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler belgelerini İBŞB Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nce ilan edilecek son gün mesai saati sonuna kadar teslim etmek zorundadır.
(3) Başvuru belgelerinin, İBŞB Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nce Yönerge koşullarına uygunluk şartları incelenir. Başvurusu kabul edilen araçlar Teknik Komisyona havale edilir ve Araç Uygunluk Belgesi alması istenir. Araç Uygunluk Belgesi de alan araç sahiplerinin, Belediye Meclisince kabul edilen Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat) harcı, Servis İzin Belgesi ve Bandrol ücreti olarak belirlenmiş gelir tarifesindeki ücretin tamamını İBŞB Gelir Müdürlüğü’ne yatırdığına dair makbuzları ibraz ettikten sonra, Gelir Müdürlüğü’nce Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat) düzenlenir. Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi’nde (Ruhsat), servis aracı sahip veya sahiplerinin adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, ikametgâh, sürücü belgesi cinsi, sosyal güvenlik numarası, ( Tüzel kişilerde şirket isim ve unvanı yazılır.) taşıtın plaka numarası, modeli,  kaç kişilik olduğu yazılır.
(4)  Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat) alınmasını takiben UKOME Kararları kapsamında Servis İzin Belgesi düzenlenir ve / veya Bandrol verilir.

SERVİS ARAÇLARININ TAŞIMAYA UYGUNLUĞU:

Madde 12-
(1) İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde taşıma yapacak herhangi bir servis aracının teknik yönden taşımaya uygunluğu İBŞB Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nce saptanır. İBŞB Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından taşıma yapmaya yeterli olduğu belirlenen servis aracına bir yıl geçerli olmak üzere “Arac Uygunluk Belgesi” verilir. Araç Uygunluk Belgesi her araç için ayrı ayrı hazırlanır ve 1 yıl geçerlilik süresi olup, devir ve model değişiklikleri  nedeniyle Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat) yenilemelerinde tekrar teknik inceleme yaptırılması zorunludur.

2006/298 no’lu UKOME Kararı’nın 8. sayfasıdır.

    
(2) Başvuru yapanlara araç inceleme işleminin hangi tarihte ve saatte yapılacağı başvuru belgelerinin İBŞB Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü’ne tesliminde bildirilir.

SERVİS ARAÇLARI İLE ÖZ MAL ARAÇLARIN SAHİP OLMASI GEREKLİ NİTELİKLER: 

Madde 13-
(1) “Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Hizmet Yönetmeliği” ve “Okul Servis Aracı Hizmet Yönetmeliği”nde belirlenen yaş şartı uygulanır.
(2) Servis araçları aşağıdaki niteliklere sahip olacaklar ve Araç Uygunluk Belgeleri için başvuruları bu nitelikler açısından değerlendirilecektir. Ayrıca Okul Servis araçlarında, “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği”nde belirtilen şartlar aranacaktır.
a) Kaportası düzgün olacaktır,
b) Dış görünüşü itibariyle beyaz boyalı ve bakımlı olacaktır. Okul Servis Aracı ve Umum Servis Araçları olarak çalışabilecek araçlara 10 santimetre genişliğinde krom sarı renkte tek kuşak geçilecek, diğer servis araçlarının ise kuşak rengi lacivert olacaktır. (Kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerin kendi personelini veya yolcusunu kendine ait öz mal araçlarla taşıma işinde renk şartı aranmaz).
c) Camlar şeffaf olacak, kırık ya da çatlak bulunmayacaktır.
d) Dış yüzeylerinde tehlike oluşturacak biçimde aksesuar bulunmayacaktır.
e) Aracın içi temiz, koltukları yırtık ve kirli olmayacak, peluş bulunmayacaktır.
f) Mevcut lastikleri ile aynı ebatta ve sökülebilir şekilde monteli yedek lastiği bulunacak ancak bu yedek lastik yolcuların oturmasını engellemeyecektir.
g) İç göstergeleri düzenli çalışır durumda olacaktır.
h) Araç içerisindeki ışıklandırma beyaz ve çalışır durumda olacaktır.
i) Bütün kapıları düzenli açılır, kapanır durumda olacaktır.
j) Egzozu ve susturucusu zedelenmemiş olacak, çalışırken gürültü yapmaya-caktır. (Tadilatlı Egzoz kabul edilmez.)
k) Park lambaları, stop lambaları ile farları (uzun ve kısa huzmeleri) düzenli, çalışır ve ayarlanmış durumda olacaktır.
l) Farları şeffaf camlı olacaktır.
m) Yağ karteri, hidrolik deposu, şanzıman ve diferansiyelden kaçak niteliğinde yağ sızması olmayacaktır.
n) Frenleri tam, gıcırtısız ve dengeli tutabilir durumda olacaktır. (Gerektiğinde fren balataları tekerlek çıkartılarak kontrol edilir.)
o) Motorları düzenli çalışır durumda olacak ve egzozdan siyah duman çıkmayacaktır. Aracın egzozundan çıkan emisyon miktarı İzmir İl Hıfzısıhha Kurulu Çevre Komisyonu’nun mevcut kararı veya gelecekteki kararlarının amir hükümlerine uygun olacaktır.
ö)  Lastiklerde dışarıdan gözüken bombe ya da çatlak bulunmayacak ve lastik diş derinliği o ebattaki lastik imalatı için izin verilen diş derinliğinden  az olmayacaktır.
p) Devridaim ve gergi (eksantrik) kayışları liflenmiş ya da çatlak olmayacaktır.
r) Soğutma sisteminin hortumları aşırı yumuşamış olmayacaktır.
s) Rot ayarları yapılmış olacak, rot ve rotillerde boşluk bulunmayacaktır.

2006/298 no’lu UKOME Kararı’nın 9. sayfasıdır.

ş) Trafik Kanununun uygun gördüğü nitelikte reflektörleri, yangın söndürücüsü, çekme halatı takozu, ilk yardım çantası bulunacaktır.
t) Araçların kornaları havalı korna olmayacaktır.
u) “S” plakalı araçlar, belirlenen renk haricinde farklı renge boyanamaz ve üzerinde amblem, logo v.b. ilaveler bulunamaz.
ü) “S” plakalı araçların, ön ve yan camlarına 30x40 ebadında, 4 satırı geçmeyecek  şekilde taşımacılığı ile ilgili bilgilerin yer aldığı levha konabilir.
v)  Okul servis taşımacılığında aracın okulun öz malı olması halinde, aracın    üzerine okul ismi görülebilecek bir şekilde yazılacaktır.
y)  Araç içerisindeki koltuk sayısı Trafik Tescil Belgesinde belirtilen koltuk    sayısından fazla olamaz.
z)    Araçta orijinal ses düzeni haricinde cihaz bulundurulamaz.

(3) Servis araçlarına yukarıdaki nitelikleri sağlamadan “Araç Uygunluk Belgesi” verilmez.
(4)  Servis Araçları yukarıdaki nitelikleri hizmet verdikleri süre içinde aynen muhafaza etmek zorundadır.

İBŞB TRAFİK VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN YAPACAĞI ARAÇ İNCELEMESİNDE İZLENECEK YÖNTEM:

Madde 14-
(1) Servis araçlarına “Araç Uygunluk Belgesi”, İBŞB Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılacak incelemeden sonra verilir.

(2) “Servis Aracı Uygunluk Belgesi” alabilmek için aranan şartlar başvuru sahiplerine İBŞB Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından verilen formda belirtilir. Başvuru sahibi aracını, belirtilen tarih ve saatte yine bildirilen yerde İBŞB Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü yetkililerinin incelemesine hazır bulundurmak zorundadır.

(3) İnceleme sonunda başvuruya konu araç, “Araç Uygunluk Belgesi” almaya yeterli bulunmamışsa, bu durum inceleme raporunda belirtilir. İnceleme raporunda belirtilen eksikliklerini en geç 6 hafta içinde tamamlayarak ikinci bir İnceleme isteminde bulunabilirler. Her iki incelemede de “Araç Uygunluk Belgesi” almaya yeterli bulunmayan araçların o yıl servis aracı olarak çalışmasına izin verilmez.

(4) “Araç Uygunluk Belgesi” için yapılacak ikinci inceleme, ilk incelemedeki eksiklikler ile sınırlı değildir.

(5) İBŞB Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nün yapacağı incelem, sonuçları açısından kesin ve nihaidir.

(6) Servis araçları İBŞB Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nün her talebinde görüntüye gelmek zorundadır.

2006/298 no’lu UKOME Kararı’nın 10. sayfasıdır.

BAŞVURU, SERVİS ARACI ÇALIŞMA İZİN BELGESİ (RUHSAT), SERVİS İZİN BELGESİ VE BANDROL ALIMI:
  
Madde 15-
  
(1) “Araç Uygunluk Belgesi” aldıktan sonra, “Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat)” almak için gerekli belgeleri tamamlayanlara, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nce belirlenen ruhsat ve bandrol ücretini İBŞB Gelir Müdürlüğü’ne yatırdığı takdirde “Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat)” ve “Bandrol” düzenlenir.

(2) “Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat)” alan servis araç sahipleri UKOME’ ce belirlenen güzergâhlarda ve Yönerge koşullarında çalışabilmek için İBŞB Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğünden “Servis İzin Belgesi” almak zorundadır.

(3)  Gerçek ve tüzel kişiler, üzerine kayıtlı olan öz mal araçları ile kendi personelini taşımaları için “Servis İzin Belgesi” almak zorundadır. Bu belge her yıl yenilenir. Servis İzin Belgesi’nin ücretini yatırdığına dair makbuz ile birlikte başvurulur.

(4) “Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat)”, Trafik tescil ruhsatında kayıtlı olan araç sahiplerine verilir.

(5) Araç değişikliği ve araç sahip değişikliği durumlarında,  alınmış olan “Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi ( Ruhsatı)”, “Servis İzin Belgesi” ve “Bandrol” geçersiz olup bu Yönerge koşullarında tekrar yenilenmesi gerekir.

SERVİS İZİN BELGESİ VE BANDROL İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

Madde 16-
   
(1) “Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat)” ve “Servis İzin Belgesi” alan “S” Plakalı araçlar “Bandrol” almadan servis taşımacılığı yapamazlar.

(2) UKOME’ ce servis aracının giremeyeceği yasaklı bölge olarak belirlenen bölgelere servis taşımacılığı yapılması gereken durumlarda “Özel İzin Belgesi” verilir.

(3) “Özel İzin Belgesi” verilmesinde aranan şartlar:

a) Engelli öğrenci ve personel taşıyan araçlar (Bu araçlar, taşıdığı engelliye ait engelli belgesini ve muhtardan onaylı ikametgâh belgesini getirmek zorundadır.)
b) Okul veya işyerinin yasaklı bölgede olması halinde, bu yerlere taşımacılık yapan araçlara “Özel İzin Belgesi” verilir. Ancak okul veya işyerinin bu durumu belgelemesi zorunludur.
c) Orta Öğretim, Yüksek Öğretim, Engelli personel ve Engelli öğrenci taşımayan araçlar bu kapsamda değerlendirilmez. 
d) Yasaklı bölgelerde bulunan tarihi yerler, ören yerleri, müzelere ve eğitim amaçlı yapılan taşımacılıklar bu kapsam dışındadır.

2006/298 no’lu UKOME Kararı’nın 11. sayfasıdır.  

(4) Servis Araçlarına ait “Servis İzin Belgeleri”nin işletme hakları devredilemez, bir başkasına kiralanamaz. Araç ile birlikte satışı söz konusu olduğu takdirde bu Yönerge hükümlerinin yerine getirilmesi şarttır.

(5) Kişi veya şirketlerin üzerine kayıtlı olup kendi personelini taşımaları için Özel plakalı öz mal araçlara Belediye tarafından verilen “Servis İzin Belgeleri” araç satıldığı takdirde iptal olur, izin belgeleri geri alınır.  Aracı alan kişi için bu belgeler herhangi bir kazanılmış hak oluşturmaz.

VERASET YOLU İLE YAPILAN İNTİKALLERDE YAPILACAK İŞLEMLER:

Madde 17-
a) “Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi ( Ruhsatı)” bulunan araç sahibinin ölümü halinde, mahkemeden alınacak veraset ilamında yazılı varislerin vefat tarihinden itibaren 30 gün içinde başvurusu üzerine İzmir Valiliği Trafik Tescil Müdürlüğü’nden düzenlenmiş Motorlu Araç Tescil Belgesinde belirtilen mi-rasçılardan birinin üzerine diğer mirasçıların noter kanalıyla verdikleri onay belgesi ile mirasçılardan biri adına “Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruh-satı)” düzenlenebilir. Yetki verilen mirasçının Yönergede istenen belgeleri 30 (otuz) gün içinde tamamlaması şarttır. Mirasçıların bir başka şoför kullanarak servis taşımacılığına devam etmesi halinde, araçlarını kullanacak kişinin sürücü belgesinin bu Yönerge koşullarında hazırlanan belgeleri ile birlikte (tahsis belgesi hariç) İBŞB Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü’ne teslim etmesi şarttır. Mirasçılar her şoför değişikliğinde bu belgeleri dosyasına konulması için Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bildirim yapacaklardır.
b) Mirasçılar kendi adına veya mirasçılardan biri adına Trafik Tescil Ruhsatı çıkardıktan sonra “Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat)”’nın kendileri adına düzenlenmesini istemeyip aracı bir başka şâhısa satmak istediklerin-de, Yönerge koşullarına uygun kalmak suretiyle satış işlemini yaparlar.
c)Mirasçıların biri adına “Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat)” düzenlenecekse devir ücreti alınmaz. Bir başka şâhısa aracı satmak istedikleri takdirde devir ücreti alınır.
d)Varisler arasında anlaşmazlık halinde, İBŞB Hukuk Müşavirliği’nin görüşleri doğrultusunda işlem yapılır.

CEBRİ İCRA YOLU İLE YAPILAN SATIŞLARDA UYGULANACAK KURALLAR:

Madde 18-
(1) Servis Aracı Çalışma İzin Belgeli ( Ruhsatlı) servis araçlarının cebri icra marifetiyle satışı sonucunda yeni sahibinin ”Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat)” alabilmesi için Yönergede belirtilen belgeleri tamamlamaları gerekir. Belediyeye Devir ücretinin ödenmesi ve Yönerge hükümlerine durumunun uyması halinde yeni sahibine “Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat)” verilir.
(2) Bu durum hakkında Yönergenin kabulünden itibaren 30 gün içinde ilgili icra dairelerine bilgi verilir ve icra dairelerince yapılacak satış ilanlarında bu durumun belirtilmesi istenir.

2006/298 no’lu UKOME Kararı’nın 12. sayfasıdır. 
 
SERVİS ARACI SAHİPLERİNE VE İŞLETİCİ ŞİRKETLERE YAPILACAK BİLDİRİMLER:

Madde 19-
(1) Servis aracı sahiplerine ve şirketlere bildirimler, işleticilerin yaptıkları ilk başvurularındaki ikametgâh ilmühaberinde veya sicil belgelerinde yer alan adrese yapılır.
(2) İşleticilere bildirimler kendilerine şahsen yapılabileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da yapılır ve bu yolla yapılan bildirimler işleticiye bildirilmiş kabul edilir. Adres değişikliğinden dolayı bildirim yapılamadığı takdirde sorumluluk adres değişiklik bildirimini yapmayan işleticinindir.
(3)Ancak, Belediyenin gerekli bildirimi, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ve ilgili meslek odalarına yapması yeterlidir.
 
SERVİS ARAÇLARINDA ÇALIŞACAK PERSONELE İLİŞKİN KOŞULLAR:
       
Madde 20-

(1) Servis Aracı Çalışma İzin Belgeli (Ruhsatlı) servis aracı sahipleri kendileri haricinde araçlarında şoför çalıştırabilirler. Bunun için;

a) Servis Aracı Çalışma İzin Belgeli (Ruhsatlı) araçlarda şoför olarak çalışacak kişiler (kendisi çalıştığı takdirde araç sahipleri de dâhil) örneği Belediyece hazırlanarak ilgili odası tarafından bastırılacak “Şoför Tanıtım Kartı” nı almak ve araçta çalıştığı sürece yakasında takılı / bulundurmak zorundadır. Bu belge İBŞB Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nce onaylanır.
Şoför Tanıtım Kartı’nın alınabilmesi için:
1.  Sağlık raporu, Psikoteknik raporu, keyif verici madde kullanıp kullanmadığını belirten rapor (tam teşekküllü rapor),
2.   Sabıka kaydı,
3. 25.02.2004 tarihli Karayolları Taşıma Yönetmeliği Md.12(c) fıkrasının son paragrafında tarif edilen mesleki yeterlilik belgesi,
4. Servis aracı sahibinin aracında çalıştıracağı şoförü ilgili odaya bildirdiğine dair belge,
5.  Tüm servis aracı kullanan şoförlerin “Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Taşımacılığı Hizmet Yönetmeliği” ve “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği”nde belirtilen nitelikte sürücü belgesinin
 İbraz edilmesi gereklidir.
b) İlgili oda; şoförün ehliyet fotokopisini, muhtardan ikametgâh belgesini, eğitim seminerine katıldığına dair katılım belgesini ve 2 adet fotoğraf alarak  “Şoför Tanıtım Kartını” düzenler ve onaylatır.
c) Servis araçları, “Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat)” alırken bu kimlik belgesini de almak zorundadır.
d) Servis Araçlarında çalışacak personelin kılık ve kıyafeti, saç, sakal traşı ve genel görünümü meslek adabına uygun olacaktır.
e) Servis İzin Belgesi (Ruhsat) alırken / yenilerken şoför çalıştırıyor ise şoförün işe giriş belgesi, sigorta kartı, son aya ait maaş bordrosunu ibraz etmek zorundadırlar.          

2006/298 no’lu UKOME Kararı’nın 13. sayfasıdır.

                          
f) Personel ancak tek bir servis aracında çalışabilir.
g) Servis araçlarının çalışması esnasında meydana gelen her türlü kaza ve fiilden, bununla ilgili olarak yargıya intikal eden her türlü yükümlülükten ve üçüncü şahıslara karşı doğacak yükümlülüklerden Servis aracını kullanan sürücü sorumludur. İdari ve trafik para cezaları işleticiye aittir.
h) Belediye, servis aracının çalışması sırasında aksaklık, eksiklik, kurallara uymama vb. gibi nedenlerden dolayı uygun bulmadığı sürücülerin değiştirilmesini işleticiden talep ettiğinde en geç 7 gün içinde söz konusu personelin değiştirilmesi zorunludur.

(2) İşletici, personelin işe başlaması gibi işten ayrılmasını da Meslek Odası aracı-lığıyla İBŞB Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğüne beyan etmek zorundadır.
 
(3) Bu maddede yer alan koşullar kendi araçlarında sürücü ya da yardımcı olarak çalışan işletenler için de aynen geçerlidir.

Madde 21-
a) Devir ile birlikte araç değişikliği de yapılabilir. Bütün işlemler tamamlandıktan sonra “Araç Uygunluk Belgesi” verilir. Hususiye çıkartılan, satılan veya trafikten çekilen eski aracın motorlu araç tescil belgesi İBŞB Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü’ne teslim edilir.
b) “S” plakalı araçların koltuk kapasitesine bakılmaksızın cins, marka, model değiştirmelerinde ilgili Yönetmelikler ve bu Yönerge gereğince işlem yapılır.
c) “S” plaka sahiplik belgesi sahiplerinin bu plakaları kanun, yönetmelikler ve bu Yönerge şartlarına uygun araçlara takmaları için yapılan müracaatlar ve tescil işlemlerinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 20-e maddesi hükümleri uygulanır.
                                                      
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
UYGULAMA İLE İLGİLİ GENEL ESASLAR

ÜCRETLER:

Madde 22-
a) İlk Defa Servis Aracı Çalışma İzin Belgeli (Ruhsatlı) Servis Aracı Alacak Olan Kişi veya Kişilerin Ödeyeceği Ücretler:
İlk defa Servis Aracı Çalışma İzin Belgeli (Ruhsatlı) Servis aracı alacak hak sahiplerinden İBŞB Belediye Meclisince kabul edilen Gelir Tarifesindeki miktar alınır. Tutarın ödendiğine ilişkin belgeyi ibrazı ve “Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat)” alabilmesi için bu Yönergede belirlenen gerekli belgeleri Belediye’ye teslim ettiği takdirde izin verilir.
 
b) Servis Aracı Çalışma İzin Belgeli (Ruhsatlı) Servis Aracı sahiplerinin Ödeyeceği Ücretler:
1) Belediyeden Servis Aracı Çalışma İzin Belgeli (Ruhsatlı) servis aracı sahipleri her yıl Belediye Meclisince kabul edilen yıllık çalışma izin ücretini her yılın sonuna kadar ödemek zorundadır.

2006/298 no’lu UKOME Kararı’nın 14. sayfasıdır.

Servis Aracı Çalışma İzin Belgeli (Ruhsatlı) veya Servis Taşımacılığı yapan işleticiler kendi istekleri ya da kendi hatalarından dolayı araçlarının çalışmadığı, çalıştırılmadığı günler için “Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat)”  ücretini ödemekten kaçınamaz ya da geri ödenmesini talep edemez.
Yıllık “Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat)” sürelerinin bitiminden sonra yenilenmeleri esnasında Servis hizmeti yapan belge sahibi tüm araçlar için İBŞB Trafik Ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nden “Araç Uygunluk Belgesi” alınması zorunludur.
Trafiğe uygun olduğu anlaşılan araçlara izin verilir. Trafiğe uygun olmadığı anlaşılan araçların çalışmasına izin verilmez. Ayrıca bu konuda İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bilgi verilir.

2) Belediyeden Servis Aracı Çalışma İzin Belgeli (Ruhsatlı)  Servis aracı sahipleri yapılan her ortak alma, devir ve satıştan dolayı İBŞB Belediye Meclisi’nce o yıl belirlenen “Devir Ücretini”  ödemek zorundadır. Bu konulara ilişkin belgelerini İBŞB Gelir Müdürlüğü’ne teslim ettikten sonra İBŞB Gelir Müdürlüğü’ne ödemesi yapılır. Devir ücretinin tamamı ödeninceye kadar aracın başka birine devrine izin verilmez.

3) Servis İzin Belgesi, Bandrol alan “S” plakalı servis araç sahipleri, Gelir tarifesinde belirtilen ücreti ödemek zorundadır. Her izin belgesi değişikliğinde bu ücret tahsil edilir. “S” plakalı araçların yaptıkları işle ilgili aldıkları Servis İzin Belgesi ve Bandrol için ödeme yaptıkları, Belediye Meclisince kabul edilen ücreti ibraz etmeleri halinde, o yıl için diğer işlerle ilgili alacakları “Servis İzin Belgesi” ve “Bandrol” alımlarında ayrıca ücret ödemezler. Ancak yeni güzergâhlarına ilişkin “Servis İzin Belgesi”ni yenilemek üzere İBŞB Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü’ ne başvuracaklardır.

4) “S” plakası olmayan öz mal araç sahipleri ve 100 km. ye kadar uzaklıktaki iller ile İBŞB arasında çalışan servis araç sahipleri, “Servis İzin Belgesi” için Gelir tarifesinde belirtilen ücreti ödemek zorundadır.

c) Belediye Alacaklarının Tahsili İle İlgili Yapılacak İşlemler:
Belediye alacaklarının tahsiline ilişkin işlemler İBŞB Gelir Müdürlüğü’nün belirlediği koşullar çerçevesinde İBŞB Gelir Müdürlüğü’nce yürütülür. Aracın durumu ile ilgili olarak Gelir Müdürlüğü İBŞB Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü’ ne bilgi verir.


SERVİS ARACI ÇALIŞMA RUHSATLI ARAÇLARIN DOSYALARININ DÜZENLENMESİ, TAKİP VE DENETİMİ:

Madde 23-
Yönerge gereği çalışmalarına izin verilecek servis araçları hakkında Tahakkuk ve Tahsilât İşlemlerinin takibi İBŞB Bütçe ve Kesin Hesap Daire Başkanlığı Gelir Müdürlüğü ve İBŞB Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nce yürütülecektir. Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareketlerin takip ve tespiti ile tembih name  hükümlerinin takibi İBŞB Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğünce yürütülür. 

2006/298 no’lu UKOME Kararı’nın 15. sayfasıdır.

CEZA VERMEYE YETKİLİ KURULLAR:

Madde 24-
(1) İBŞB Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Zabıta Birimince düzenlenen zabıt tutanağında belirtilen ücret İBŞB Gelir Müdürlüğü tarafından tahsil edilir ve cezaların tamamı ödenmeden aracın Ruhsat ve belgeleri yenilenmez.
(2) Para cezasının tahsili için, İBŞB Trafik Ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nce 3 (üç) nüsha tutanak hazırlanır.
İBŞB Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nce yapılan denetimlerde bu yönerge hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında tanzim edilecek tutanağın bir sureti fiili yapan aracı o an işletene teslim edilir, tutanağın ikinci sureti İBŞB Gelir Müdürlüğü’ne iletilir. Tutanağın üçüncü sureti İBŞB Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nce saklanır. En geç bir (1) ay içinde ödeme yapan ve/veya yapmayan araçlar,  İBŞB Gelir Müdürlüğü tarafından İBŞB Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bildirilir.
(3) Eğer ilgili madde gereğince araç trafikten men edilmiş ise, araç tahsilât yapılıncaya kadar otoparkta kalır. Çekici ve otopark ücretleri araç sahibi tarafından, ayrıca ödenir.
(4) Trafikten men edilen araçların, işleten veya malikleri tarafından geri alınabilmesi için, para cezalarının usulünce ödendiğine ilişkin makbuzların ibrazı şarttır.

YASAKLAR:

Madde 25-
1) ‘S’ plakası olmadan servis taşımacılığı yapılamaz.
2) (a) Bu Yönerge kapsamına giren Servis araçları Belediyeden Servis Aracı
Çalışma İzin Belgesi(Ruhsatı), Servis İzin Belgesi ve Bandrol almadan çalışma yapamazlar.
(b) Belgelerinde belirlenen güzergâhları dışında taşımacılık yapamazlar.
3) Ruhsatta belirtilen sayıdan fazla yolcu taşınması yasaktır.
4) Öngörülen yazı ve levhalar ile Belediye onayı ile izin verilen reklâm bilgileri dışında,  servis araçlarının içinde ve dışında başka yazı ve aksesuar bulundurulması yasaktır.
5) Trafik akışını engelleyici şekilde servis araçlarının sevk ve idaresi yasaktır.
6) (a) Servis aracı içinde yüksek sesle yolcuların rahatsızlığına yol açacak Radyo, tv, vcd.,teyp v.b. cihazların çalınması,
(b) Şoför dâhil sigara içilmesi yasaktır ve 4207 sayılı kanun gereği Araç içerisinde Sigara İçilmez ibareli levha asılması zorunludur.
7) Servis aracı şoförlerinin yolcularını kaza, arıza vs. mücbir sebepler haricinde yollarda aktarma yapmaları yasaktır. Yolcularını son duraklarına kadar götürmek zorundadır.
 “Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat)”, “Servis İzin Belgesi”, “Bandrol” ücreti ve Devir ücretlerinin zamanında ödenmesi zorunludur.
9) Servis araçları yolcu taşıma fiyat ve zaman tarifeleri, 5362 ve 5216 sayılı yasalara göre UKOME Genel Kurulunca onaylanmasını takiben uygulanır. Servis araçlarında UKOME ’ce belirlenen ücret ve zaman tarifesine uymamak ve bu tarifeyi bulundurmamak durumunda cezai işlem uygulanır.
10)  Araçlar sefere çıktıklarında iç ve dış temizliğinin yapılmış olması, iç döşemelerinin yırtık ve kirli olmaması zorunludur.

2006/298 no’lu UKOME Kararı’nın 16. sayfasıdır.

11) Bu Yönerge kapsamındaki araçlar biletli (ücret karşılığı) yolcu taşıyamazlar.
12) Model değişikliği yapan Servis Aracı Çalışma İzin Belgeli araç sahipleri aracın   Trafik Tescilinin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde Belediyeye bildirim yapmak zorundadır.
13) Servis araçları Belediye Otobüsleri duraklarında indirme-bindirme yapamazlar.
14) Servis araçlarında çalışacak personelin kılık ve kıyafeti, saç, sakal traşı ve genel görünümü meslek adabına uygun olacaktır.
15) “Şoför Tanıtım Kartı” İBŞB Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğünce onaylanmamış şoför çalıştırılamaz. Araç sahibi ve şoföre ayrı ayrı cezai işlem uygulanır.
16) Servis araçları istasyonlar dışında araçlarını yıkayamazlar
17) Okul Servis taşımacılığında ilköğretimde ve engelli öğrenci taşımacılığı yapan araçlarda “Servis İzin Belgesinde” belirtilen yardımcı personelin bulundurulması zorunludur ve “Servis İzin Belgesinde” belirtilen yardımcı personelin dışında personel çalıştırılamaz.
18)  a) Okul Servis taşımacılığında “İzmir İli Okulları Öğrenci Taşıma Yönergesi” nde belirlenen öğrenci velisi ile yapılan sözleşme örneği haricinde sözleşme kullanılamaz.
b) Sözleşmeler, “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” ve “İzmir İli Okulları  Öğrenci Taşıma Yönergesi” nde belirlenen şekli ile yapılır.
19)  Öz mal araçları ile kendi personeli haricinde ücret karşılığı servis taşımacılığı yapan araçların tespiti halinde ceza uygulanır.
20)  Servislerde bulunması gereken belgelerin, kontrollerde Denetim elemanlarına sorun çıkartmadan ibraz edilmesi zorunludur.
21) Araçlarda havalı korna bulundurulması yasaktır.
22)  Egzoz gürültüsünün en aza indirilmesi için orijinal susturucu takılması zorunludur.
23)  Yolcuların mal ve can güvenliği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmak, hız ve tehlikeli şerit değiştirme yapmak yasaktır.
24)  Servis araçlarının bu Yönergenin uygulanmasını takiben bir (1) yıl içinde klimalı  hale     getirilmesi zorunludur.
25) Araç içerisindeki koltuk sayısı Trafik Tescil Belgesinde belirtilen koltuk sayısından fazla olamaz.
26)  “Servis Araçları ile Öz Mal Araçların Sahip Olması Gerekli Nitelikler” in belirlendiği Madde 13’ te yer alan şartlara uygun olmayan araçların tespiti halinde cezai işlem uygulanır.
27)    Görevli Denetim elemanlarının ikazlarına uyulmaması halinde; cezai işlem uygulanır.
28)  Tüm servis araçları, “Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat)” nde belirtilen amaç dışında çalıştırılamaz.
29) Tüm servis araçları, İBŞB Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nün talebi halinde görüntüye gelmek zorundadırlar.
30)   Servis araçları bu Yönergenin 13. Maddesi 2(b) bendinde yer alan renk şartını iki (2) yıl içinde yerine getirmek zorundadırlar.
31)    Diğer fiiller için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerine göre  işlem yapılır.

2006/298 no’lu UKOME Kararı’nın 17. sayfasıdır.

SÜRÜCÜLERİN EĞİTİM SEMİNERLERİ:

Madde 26-

(1) Servis Aracı Çalışma İzin Belgeli (Ruhsatlı) araçlarda çalışan araç sahibi ve sürücüleri, yılda en az 1 kez 2 saatten az olmamak kaydıyla Belediye ve ilgili Oda tarafından, konusunda uzman kişiler nezaretinde düzenlenecek eğitim seminerine katılmak zorundadır.
(2) Kursa katılacak ve toplu taşım araçlarında sürücülük yapacak olanların, 222 sayılı Milli Eğitim Yasasına bağlı olarak Temel Eğitim Diplomasına sahip olmaları şarttır. Araç sürücülerinde,  ilkokul diploması ile çalışanlar müktesep hak sahibidirler.
(3) Belediye denetimli İESOB ve İlgili Oda tarafından yapılacak seminer sonunda, seminere katılan araç sahibi ve sürücülerine seminerde başarılı olanlarına “Seminere Katılım Belgesi” verilecektir. Sınav İmtihan Komisyonu; İBŞB Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü, İESOB, ilgili odası ve İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkili elemanlarından oluşur. “Şoför Tanıtım Kartı” düzenlenirken bu belgenin de ibraz edilmesi zorunludur. Söz konusu belgeye sahip olmayan sürücüler kesinlikle servis aracı kullanamaz.

MÜRACAAT SÜRELERİ

Madde 27-Yönergenin yayımlandığı tarihten itibaren 30 (otuz) iş günü içerisinde ruhsat almak için başvuruda bulunulur.

“S” PLAKA SAYISININ ARTTIRILMASI:

Madde 28- İBŞB sınırları içinde, 10. 09. 1999 tarih, 1999/153 sayılı İl Trafik Komisyonu kararıyla belirlenen “S” plakalı araç sayının arttırılması ihtiyacının Ulaşım Ana Planı ve UKOME’ ce belirlenmesi halinde, Ticari Plaka Verilmesinde Uyulacak Usul ve Esasları belirleyen 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde, ihale yolu ile plaka tahsisi yapılır.
    
HÜKÜM BULUNMAYAN HALLERDE YAPILACAK DÜZENLEMELER:
        
Madde 29-

Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili yasalar çerçevesinde gerekli düzen-lemeyi yapmaya İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi yetkilidir.

2006/298 no’lu UKOME Kararı’nın 18. sayfasıdır.


GEÇİCİ HÜKÜMLER:

Madde 30-
Geçici Madde–1

(1) Bu Yönerge UKOME’ ce onaylanıp yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ilgili meslek odası ve İESOB kanalıyla İzmir İl sınırları içinde İl Trafik Komisyonu Kararları ile tahdit kapsamına alınarak sayıları belirlenmiş mevcut “S” plakalı araç sahiplerine duyuru yapılarak, Yönerge hükümlerine uygun belgeleri ile UKOME’ ce belirlenen tarihte Belediyeye başvurmaları sağlanacaktır.  

(2) İBŞB sınırları içinde, İl Trafik Komisyonunu kararlarıyla sayıları tespit edilerek çalışma şekil ve şartları belirtilen ve İl Trafik Tescil Müdürlüğü’ne “S” plakalı olarak tescil edilmiş araçların, bu Yönerge hükümlerine uygun “Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat)”, “Araç Uygunluk Belgesi”, “Servis İzin Belgesi” ve “Bandrol” izinlerini almak üzere belirlenen tarihte Belediyeye başvurmaları zorunludur. Başvurmamaları halinde o yıl için servis taşımacılığı yapmalarına izin verilmeyecektir..

Geçici Madde–2

İBŞB sınırları içinde servis araçlarının çalışacakları güzergâhlar, bu Yönerge kap-samında yeni İBŞB sınırları itibariyle UKOME‘ce belirlenecektir. Bu belirleme yapılın-caya kadar yasaklı güzergâhlara ilişkin daha önce alınmış İl Trafik Komisyonu ve UKOME kararları geçerli olacaktır.

Geçici Madde–3

Bu Yönerge yürürlüğe girdiği tarih öncesi 2006-2007 yılı için İBŞB Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü’ nden UKOME kararları çerçevesinde “Şehir içi Servis İzin Belgesi” alıp bu belgeye ait ücret ödeyenlerin belgesini getirmesi halinde sadece bu belgenin “Servis İzin Belgesi” olarak yenilenmesi sırasında ayrıca ücret alınmayacaktır. 
 
Geçici Madde–4

İzmir'de “S” plaka tahdidi merkez veya ilçe gözetmeksizin il genelinde yapılmıştır. Bu nedenle, İl Trafik Komisyonunun aldığı, 01. 10. 1999 tarih, 1999/168 sayılı kararında uygulandığı biçimiyle;

İzmir Büyükşehir Belediyesinin eski 3030 sayılı yasa ile belirlenen sınırları dışında kalan ilçelerde,       

• İlgili Belediye Başkanlığı’nın UKOME’ ye başvurarak ihtiyacı belirtmesi,
• O İlçede, “S” plakalı okul servis araçlarının bulunmadığı ya da ihtiyaca cevap vermediğinin ve ihtiyaç duyulacak araç sayısının ne olması gerektiğinin UKOME’ ce belirlenerek uygun görülmesi durumunda,
• Sadece o ilçe sınırları dahilinde,

 2006/298 no’lu UKOME Kararı’nın 19. sayfasıdır.

• UKOME kararını takiben İBŞB Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nden Araç Uygunluk Belgesi, Servis İzin Belgesi almaları koşullarıyla, “S” plakası olmayan ancak Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’ne uygun ticari araçların, taşımalı eğitim için yapılmakta olan taşımacılığın aksamaması için, sadece 2006–2007 öğretim yılı içinde, öğrenci taşımacılığında çalışabilecekleri konusunda izin verilir. Ancak, bu ilçelerde daha sonra 2006–2007 öğretim yılı bitimi itibariyle bu Yönerge koşullarında “S” plakalı araçlarla taşımacılık yapılacaktır.  


YÜRÜRLÜLÜK:
      
Madde 31-
(1) 5216 sayılı Büyük Şehir Belediyesi Kanunu ve Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği ile verilen yetkilere dayanarak hazırlanan bu Yönerge UKOME Genel Kurulunda kabul edildikten sonra, Başkanlık Makamı’nın Onay’ı ile yürürlüğe girer. Ancak, bu Yönergede belirlenen hususların yerine getirilmesi için 30 Haziran 2007 tarihine kadar süre tanınmıştır. Bu süre sonunda, 01. Temmuz 2007 tarihinden itibaren Yönergedeki tüm yaptırımlar uygulanacaktır.
(2) Yönerge’nin 13. Maddesi (2) “b” bendinde yer alan renk şartı bu Yönerge yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl içinde yerine getirilecektir.
(3) Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat), Servis İzin Belgesi, Bandrol ücretleri Büyükşehir Belediye Meclis Onay’ından sonra yürürlüğe girer.

YÜRÜTME:

Madde 32- Bu Yönerge Büyükşehir Belediye Başkanı adına Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nce yürütülür.

Bilgilendirme Amaçlıdır.

izmirde s plakalı minibüs otobüs, izmir de s plaka, s plaka yönetmelik, s plaka, s plaka ihalesi, servisciler kooperatifleri s plaka servis kooperatifi izmirde servis,
 
  Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı! S.S İZMİR MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=